___

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει και επιλύει κάθε φύσεως νομικό ζήτημα τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων.

Ενδεικτικά μερικές από τις νομικές υπηρεσίες μας  :

  1. Σύνταξη και υποβολή καταστατικών για σύσταση και τροποποίηση τόσο ημεδαπών όσο και αλλοδαπών νομικών προσώπων .
  2. Σύνταξη συμφωνητικών και συμβάσεων  με τα οποία πρώτο μέλημα μας είναι η υπεράσπιση του πελάτη και η  υποβολή του στο TAXISNET.
  3. Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίου και υποβολή τους στο ΓΕΜΗ
  4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάλληλη επιλογή του εταιρικού σχήματος.
  5. Αναλαμβάνει αναδιαρθρώσεις , αποσχίσεις , εξαγορές , συγχωνεύσεις , μετατροπές και απορροφήσεις των επιχειρήσεων.
  6. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ανακοπές , προσφυγές  πτωχεύσεις εταιρειών.
  7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δικαιώματα και αμοιβές – προμήθειες (Royalities, Knowhow)