___

 • Νόμῳ πείθου (Να πειθαρχείς στο Νόμο)
 • Θεοὺς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς)
 • Γονεῖς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)
 • Ἡττῶ ὑπὲρ δικαίου (Να καταβάλλεσαι για το δίκαιο)
 • Γνῶθι μαθών (Γνώρισε αφού μάθεις)
 • Ἀκούσας νόει (Κατανόησε αφού ακούσεις)
 • Σαυτὸν ἴσθι (Γνώρισε τον εαυτό σου)
 • Ἑστίαν τίμα (Να τιμάς την εστία σου)
 • Άρχε σεαυτού (Να κυριαρχείς τον εαυτό σου)
 • Φίλους βοήθει (Να βοηθάς τους φίλους)
 • Θυμοῦ κράτει (Να συγκρατείς το θυμό σου)
 • Ὅρκῳ μὴ χρῶ (Να μην ορκίζεσαι)
 • Φιλίαν ἀγάπα (Να αγαπάς τη φιλία)
 • Παιδείας ἀντέχου (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου)
 • Σοφίαν ζήτει (Να αναζητάς τη σοφία)
 • Ψέγε μηδένα (Να μην κατηγορείς κανένα)
 • Ἐπαίνει ἀρετήν (Να επαινείς την αρετή)
 • Πρᾶττε δίκαια (Να πράττεις δίκαια)
 • Φίλοις εὐνόει (Να ευνοείς τους φίλους)
 • Ἐχθροὺς ἀμύνου (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς)
 • Εὐγένειαν ἄσκει (Να είσαι ευγενής)
 • Κακίας ἀπέχου (Να απέχεις από την κακία)
 • Εὔφημος ἴσθι (Να έχεις καλή φήμη)
 • Ἄκουε πάντα (Να ακούς τα πάντα)
 • Μηδὲν ἄγαν (Να μην υπερβάλλεις)
 • Χρόνου φείδου (Να μη σπαταλάς το χρόνο)
 • Ὕβριν μίσει (Να μισείς την ύβρη)
 • Ἱκέτας αίδου (Να σέβεσαι τους ικέτες)
 • Υἱοὺς παίδευε (Να εκπαιδεύεις τους γιους σου)
 • Ἔχων χαρίζου (Όταν έχεις, να χαρίζεις)
 • Δόλον φοβοῦ (Να φοβάσαι το δόλο)
 • Εὐλόγει πάντας (Να λες καλά λόγια για όλους)
 • Φιλόσοφος γίνου (Να γίνεις φιλόσοφος)
 • Ὅσια κρίνε (Να κρίνεις τα όσια)
 • Γνοὺς πρᾶττε (Να πράττεις με επίγνωση)
 • Φόνου ἀπέχου (Να μη φονεύεις)
 • Σοφοῖς χρῶ (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς)
 • Ἦθος δοκίμαζε (Να επιδοκιμάζεις το ήθος)
 • Ὑφορῶ μηδένα (Να μην είσαι καχύποπτος)
 • Τέχνῃ χρῶ (Να ασκείς την Τέχνη)
 • Εὐεργεσίας τίμα (Να τιμάς τις ευεργεσίες)
 • Φθόνει μηδενί (Να μη φθονείς κανένα)
 • Ἐλπίδα αἴνει (Να δοξάζεις την ελπίδα)
 • Διαβολὴν μίσει (Να μισείς τη διαβολή)
 • Δικαίως κτῶ. (Να αποκτάς δίκαια)
 • Ἀγαθοὺς τίμα (Να τιμάς τους αγαθούς)
 • Αἰσχύνην σέβου (Να σέβεσαι την εντροπή)
 • Εὐτυχίαν εὔχου (Να εύχεσαι ευτυχία)
 • Ἐργάσου κτητὰ (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης)
 • Ἔριν μίσει (Να μισείς την έριδα)
 • Ὄνειδος έχθαιρε (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό)
 • Γλῶτταν ἴσχε (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου)
 • Ἕπου θεῷ (Ακολούθα τον θεό)
 • Ὕβριν ἀμύνου (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη)
 • Κρίνε δίκαια (Να κρίνεις δίκαια)
 • Λέγε εἰδώς (Να λες γνωρίζοντας)
 • Βίας μὴ έχου (Να μην έχεις βία)
 • Ὁμίλει πράως (Να ομιλείς με πραότητα)
 • Φιλοφρόνει πᾶσιν (Να είσαι φιλικός με όλους)
 • Γλώττης ἄρχε (Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου)
 • Σεαυτόν εὖ ποίει (Να ευεργετείς τον εαυτό σου)
 • Εὐπροσήγορος γίνου (Να είσαι ευπροσήγορος)
 • Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ (Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό)
 • Πόνει μετὰ δικαίου (Να κοπιάζεις δίκαια)
 • Πρᾶττε ἀμετανοήτως (Να πράττεις με σιγουριά)
 • Ἁμαρτάνων μετανόει (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς)
 • Ὀφθαλμοῦ κράτει (Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου)
 • Βουλεύου χρήσιμα (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα)
 • Φιλίαν φύλασσε (Να φυλάττεις τη φιλία)
 • Εὐγνώμων γίνου (Να είσαι ευγνώμων)
 • Ὁμόνοιαν δίωκε (Να επιδιώκεις την ομόνοια)
 • Ἄρρητα μὴ λέγε (Να μην λες τα άρρητα)
 • Ἔχθρας διάλυε (Να διαλύεις τις έχθρες)
 • Γῆρας προσδέχου (Να αποδέχεσαι το γήρας)
 • Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου)
 • Εὐφημίαν ἄσκει (Να επιδιώκεις καλή φήμη)
 • Ἀπέχθειαν φεῦγε (Να αποφεύγεις την απέχθεια)
 • Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια)
 • Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία)
 • Μανθάνων μὴ κάμνε (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις)
 • Οὓς τρέφεις αγάπα (Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις)
 • Ἀπόντι μὴ μάχου (Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών)
 • Πρεσβύτερον αἰδοῦ (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους)
 • Νεώτερον δίδασκε (Νὰ διδάσκεις τοὺς νεώτερους)
 • Πλούτῳ ἀπόστει (Νὰ ἀφίστασαι τοῦ πλούτου)
 • Σεαυτὸν αἰδοῦ (Νὰ σέβεσαι τὸν ἑαυτό σου)
 • Μὴ ἄρχε ὑβρίζων (Νὰ μὴν κυριαρχῇς μὲ ἀλαζονεία)
 • Προγόνους στεφάνου (Νὰ στεφανώνῃς τοὺς προγόνους σου)
 • Θνῇσκε ὑπὲρ πατρίδος (Να πεθάνεις για την πατρίδα σου)
 • Ἐπὶ νεκρώ μὴ γέλα (Να μην περιγελάς τους νεκρούς)
 • Ἀτυχοῦντι συνάχθου (Να συμπάσχεις με το δυστυχή)
 • Τύχῃ μὴ πίστευε (Να μην πιστεύεις την τύχη)
 • Τελεύτα ἄλυπος (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη)