___

Ο έλεγχος (audit) πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο Οργάνωσης και Αποδοτικότητας του Λογιστηρίου και αν λειτουργεί σύννομα και σύμφωνα με τις Λογιστικές Αρχές, το Λογιστικό Σχέδιο και τους ισχύοντες Νόμους  του Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Είναι κοινώς παραδεκτό, ότι η επίδραση του λογιστηρίου στην οικονομική εξέλιξη και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων είναι καταλυτική, ιδίως σε μια χώρα, όπου, ακόμα και οι πιο απλές λογιστικές ή φορολογικές παραλείψεις μπορεί να έχουν καθοριστική επίδραση. Η σωστή ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων σημαίνει σιγουριά και εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, κατά κανόνα, καταβάλλονται υψηλά ποσά, τα οποία δεν οφείλονται (από κακή χρήση νόμων, απόρριψη βιβλίων κλπ.)

Στην Εταιρεία μας εργάζονται ειδικοί επιστήμονες, που γνωρίζουν άριστα να προφυλάξουν την επιχείρηση και πώς να οργανώσουν και να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης το λογιστήριό της, αξιολογώντας και ενημερώνοντας διαρκώς το προσωπικό της για τις τρέχουσες νομοθετικές και λογιστικές εξελίξεις, ελέγχοντας της εργασία του και επιβλέποντας κάθε εφαρμογή νόμου, λογιστικών αρχών και εξαγωγή αποτελεσμάτων, αναλαμβάνοντας συγχρόνως, τον πλήρη και λεπτό χειρισμό όλων των υποθέσεων της εταιρείας έναντι του δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών.

Για τη σύννομη, ομαλή αποδοτικότερη λειτουργία του λογιστηρίου παρέχουμε τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού Εργατικού – Ασφαλιστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και του Λογιστικού Σχεδίου και των αρχών της Λογιστικής μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων των στοιχείων της εταιρίας.

Μελέτη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Λογιστηρίου και της διακίνησης των αποθεμάτων.

Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού και επιλογή νέου εάν απαιτείται.